Vzdelávacie projekty s Voices - november

Ako sa efektívne vyrovnať s manipulatívnou komunikáciou / Ako vytvoriť atmosféru vzájomného rešpektu, slobody a zodpovednosti v tíme

Workshop je zameraný na osvojenie si troch základných krokov, ktoré umožnia účastníkom rozpoznať manipuláciu, brániť sa proti nej a budovať rovnocenné vzťahy, ktoré výrazne zlepšujú spoluprácu.

V prvom kroku si položíme otázku, čo je a čo nie je manipulácia. Ukážeme si, že každá táto technika obsahuje zmes viacerých faktorov, na základe ktorých ovplyvňuje ľudskú psychiku. Oboznámime sa s nimi a naučíme sa ich rozpoznávať.

V druhom sa naučíme nereagovať kauzálne a byť nastavený na rešpektujúcu a rovnocennú komunikáciu. Spoločne sa zamyslíme nad tým, ktoré ciele v nej sú nerovnocenné, a ktoré sú naopak asertívne. Ukážeme si, ako človek často manipuluje sám sebou pomocou svojich predsudkov a presvedčení. Naučíme sa niekoľko stratégií, vďaka ktorým budeme na manipu- láciu reagovať efektívnejšie.

V treťom kroku si povieme, ako správne komunikovať a akých chýb sa ľudia najčastejšie dopúšťajú. Naučíme sa 6 základných zásad obrany. Ukážeme a vyskúšame si rôzne obranné techniky.

Martin  Čajko  sa vo svojej praxi venuje tréningu efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, práci s emóciami a párovému poradenstvu. Život vníma ako neustály pohyb vpred a nie úzkostnú stagnáciu. Preto je jeho životným poslaním osobnostný rozvoj a pomoc druhým. Spolu s Michalom sú autormi vzdelávacieho portálu www.otvorenahra.sk.

Michal Šoltés sa zameriava na neustály rast a skúšanie nových možností tak,  aby  mohol  svojimi  poznatkami a  skúsenosťami pomôcť  čo  najviac ľuďom. Venuje sa tréningu efektívnej komunikácie, presvedčovania a obrany proti manipulácii. Zvládnutie psychiky a komunikácie je podľa neho jednou z najväčších výziev, ktorá nás v tomto storočí čaká.

 

Cena za obe časti je 15 EUR


Sériu workshopov pripravuje Nezisková organizácia Voices v spolupráci s Kultúrnym centrom Aktivity vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Ďakujeme za záujem. Táto časť je už plne obsadená.